Tag: , , ,

Hoá đơn hợp pháp là như thế nào ?

Hóa đơn hợp pháp là hoá đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in Hóa đơn mua của cơ quan...