Tag: , ,

Thay đổi quy định về đăng kí phương pháp tính thuế kể từ ngày 05/11/2017

Ngày 19/09/2017 bộ tài chính ban hành thông tư số 93/2017/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12...